Algemene handelsvoorwaarden van 3MADE BV

  Hoofdstuk I - Algemene Bepalingen

  Artikel 1 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

  1.     Deze algemene handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en

  Overeenkomsten met betrekking tot de levering en/of verhuur van goederen en/of diensten door 3MADE BV, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Duffelshoek 69, met ondernemingsnummer BE 0753.612.202. In deze algemene handelsvoorwaarden verwijst "3MADE BV" naar de vennootschap die de Overeenkomst met de Klant aangaat, zoals blijkt uit de offerte en de facturatie. De Klant erkent en bevestigt voorafgaand aan elke transactie kennis genomen te hebben van deze voorwaarden, en deze door de enkele uitvoering van de transactie uitdrukkelijk te aanvaarden. 

  2.     Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle voorwaarden van de Klant die er niet mee in overeenstemming zijn, zelfs als ze bepalingen bevatten die vergelijkbaar zijn met de hier vermelde bepalingen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden, zelfs als deze op onze documenten staan, kunnen alleen tegengesteld worden aan ons indien en wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door één van de zaakvoerders van 3MADE BV.

  3.     De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met 3MADE BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

  4.    
   De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meer clausules in deze voorwaarden leidt in geen geval tot de nietigheid van de andere voorwaarden of van de overeenkomst. Het feit dat 3MADE BV geen gebruik maakt van een of andere gunstige bepaling in deze algemene voorwaarden kan niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand van haar recht om zich daarop te beroepen of er later een beroep op te doen..

   

  Artikel 2 – Sluiten van verbintenissen en overeenkomsten

  1.     Offertes opgemaakt door 3MADE BV zijn geldig gedurende 30 dagen of gedurende een kortere termijn als vermeld in de offerte. Offertes zijn louter informatief en kunnen op eender welk ogenblik worden ingetrokken of gewijzigd door 3MADE BV. Tenzij anders aangegeven, is in de offertes geen installatie, bediening, montage of transport e.d. begrepen. Tenzij anders aangegeven, zijn de prijzen in de offertes altijd exclusief BTW.

  2.     De offerte opgemaakt door 3MADE BV, samen met deze algemene handelsvoorwaarden, vormen vanaf aanvaarding van de offerte door de Klant (hetzij uitdrukkelijk door ondertekening ervan, hetzij stilzwijgend, bij begin van uitvoering ervan) een bindende overeenkomst tussen de Klant en 3MADE BV (de “Overeenkomst”). Definitief aanvaarde offertes/ondertekende bestelbonnen kunnen door de Klant niet meer worden geannuleerd, tenzij mits uitdrukkelijk wederzijds schriftelijk akkoord.

  3.     Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke factuur ook wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

  4.     3MADE BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgaaf van redenen opdrachten en/of bestellingen te weigeren.

  5.     Bij herhaald contracteren tussen 3MADE BV en de Klant, kunnen geen rechten geput worden uit het repetitief karakter en dient telkens op de specifieke Overeenkomst betreffende de gecontracteerde transactie teruggevallen te worden, uitgezonderd voor wat betreft deze handelsvoorwaarden, die geacht gekend, aanvaard en van toepassing te zijn op elke Overeenkomst.

  6.     In beginsel wordt er gecontracteerd onder gelding van het principe van de in de offerte opgegeven

  “eenheidsprijzen”. De prijzen vermeld in catalogi, op websites en gelijkaardige media zijn louter indicatief. Enkel mits uitdrukkelijk akkoord ter zake wordt hiervan afgeweken, met dien verstande dat elke afwijking enkel betrekking heeft op de specifieke transactie en nooit als precedent kan ingeroepen worden voor latere transacties.  

  7.     Partijen bevestigen voor zoveel als nodig dat de communicatie tussen hun rechtsgeldig kan gevoerd worden per fax en per e-mail, tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden.

  8.     Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Klant, uitsluitend ter beoordeling van 3MADE BV, voldoende kredietwaardig is voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen onder de Overeenkomst. 3MADE BV is gerechtigd, bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Klant een voorschot van welke grootte dan ook te verlangen en/of zekerheid te eisen dat zowel aan de betaling als aan de overige verplichtingen van de Klant onder enige Overeenkomsten met 3MADE BV zal worden voldaan. De niet-betaling van het voorschot werkt opschortend ten voordele van 3MADE BV, en 3MADE BV zal het recht hebben de eventuele overeengekomen uitvoeringstermijnen naar haar goeddunken te herzien. Indien ondertussen de eenheidsprijzen werden verhoogd, zullen deze verhoogde prijzen van toepassing zijn. Zonder afbreuk te doen aan enige andere rechten van 3MADE BV onder de Overeenkomst, behoudt 3MADE BV zich het recht voor om, ingeval bij gedeeltelijke levering de betaling van enige deellevering uitblijft, de resterende deelleveringen op te schorten of te annuleren, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

   

  Artikel 3 – Prestatievoorwaarden

  1.     3MADE BV zal de Overeenkomst naar beste weten en kunnen uitvoeren.

  2.     3MADE BV heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten, indien en voor zover zij dit noodzakelijk acht voor de goede uitvoering van de overeenkomst.

  3.     3MADE BV behoudt zich eveneens het recht voor om goederen/materialen afkomstig van derden te (laten) leveren, indien van toepassing, van een ander merk en merk dan vermeld in de aanbieding, het bestek of de Overeenkomst, mits deze goederen en materialen van vergelijkbare kwaliteit zijn en zonder dat 3MADE BV dientengevolge tot schadevergoeding en/of prijsvermindering gehouden is.

  4.     De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 3MADE BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan 3MADE BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 3MADE BV zijn verstrekt, heeft 3MADE BV het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

  5.     Tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anderszins werd overeengekomen, zijn enige door 3MADE BV opgegeven leveringstermijnen louter indicatief en een overschrijding ervan is geen grond tot enige aansprakelijkheid of tot schadevergoeding, noch geeft deze de Klant het recht de Overeenkomst te annuleren en/of de afname te weigeren.

  6.     3MADE BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Klant onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekte.

  7.     Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan. Indien de werkzaamheden in gedeelten worden geleverd, is 3MADE BV gerechtigd elke deellevering afzonderlijk te factureren.

  8.     De opdrachtgever is verplicht de gekochte/gehuurde goederen af te nemen op het moment dat deze aan hem worden geleverd, dan wel op het moment dat deze volgens de overeenkomst te zijner beschikking worden gesteld.

  9.     Indien de klant de nodige informatie of instructies voor de levering van de goederen niet heeft verstrekt of weigert deze in ontvangst te nemen, worden de goederen in casu te zijner beschikking en voor zijn rekening en risico gehouden. De Klant is aansprakelijk voor alle bijkomende kosten, bijvoorbeeld en niet-beperkend, bijvoorbeeld: bewaarloon, nutteloze transportkosten, tijdverlies, administratieve kosten en dergelijke.

  10.  Wanneer de Overeenkomst betrekking heeft op werkzaamheden op locatie, zal de Klant er zorg voor dragen dat de werkzaamheden tijdig kunnen worden aangevangen, onder meer door de werklocatie voor het personeel van 3MADE BV, voor door 3MADE BV aangestelde medewerkers en met betrekking tot de te leveren goederen gemakkelijk toegankelijk te maken. Voorts zal de Klant zorg dragen voor de beschikbaarheid van de benodigde elektrische stroom en aansluitingen en een goede verlichting van de werkplekken en, indien nodig, hulpmiddelen zoals hoogwerkers en steigers ter beschikking stellen en zich ervan vergewissen dat geen werkzaamheden van derden de uitvoering van werkzaamheden door personeel van 3MADE BV hinderen of vertragen. De Klant is aansprakelijk voor alle bijkomende kosten indien niet aan de hierboven vermelde voorwaarden wordt voldaan.

  11.  Voor wat betreft alle export naar bestemmingen buiten de EU, zowel wat betreft verkoop als verhuur, en gezien het feit dat de leveringen steevast EXW Kontich zijn, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om de vereiste douanepapieren onverwijld aan 3MADE BV te bezorgen (voor verkoop = het formulier 'Enig Document', voor huurcontracten = het formulier 'Enig Administratief Document' of ATA-carnet als bewijs van tijdelijke uitvoer). Alle kosten verbonden aan deze (tijdelijke) export zullen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

  12.  Tenzij anders vermeld, worden de goederen EXW (Ex Works - Incoterms 2010) geleverd vanuit de magazijnen van 3MADE BV. Het risico van verlies, beschadiging en diefstal gaat over op de Klant op het moment van levering. Het vervoer van de goederen geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van de opdrachtgever.

   

  Artikel 4 - Wijziging en opzegging van de Overeenkomst

  1.     Indien een wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft zal 3MADE BV de Klant hierover tevoren inlichten. Mondelinge toezeggingen en/of wijzigingen inzake Overeenkomst(en) zijn slechts bindend na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door 3MADE BV.

  2.     Zonder afbreuk te doen aan enige andere rechten of rechtsmiddelen, 3MADE BV is gerechtigd over te gaan tot onmiddellijke ontbinding van de Overeenkomst(en), zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst, in de volgende gevallen:

  a.     Ingeval de Klant nalaat aan enige van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst te voldoen;

  b.     Indien na het afsluiten van de Overeenkomst aan 3MADE BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen;

  c.      Indien 3MADE BV de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst, dan wel tijdens uitvoering daarvan, heeft gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;

  d.     Ingeval van faillissement, vereffening, insolvabiliteit of staking van betaling van of door de Klant, of het indienen door de Klant van een vrijwillig verzoek tot gerechtelijke reorganisatie (in de zin van de Belgische Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen), op voorwaarde echter, in het laatste geval, dat de Klant niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een verzoek van 3MADE BV in die zin heeft bevestigd dat hij zal doorgaan met het uitvoeren van de Overeenkomst en het nakomen van al zijn verplichtingen daaronder.

  3.     In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 5(2) hierboven, zullen alle vorderingen van 3MADE BV op de Klant onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar worden en zal de Klant gehouden zijn alle door 3MADE BV geleverde of ter beschikking gestelde goederen binnen 24 uur na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving door 3MADE BV aan 3MADE BV terug te bezorgen. Zonder afbreuk te doen aan enig ander recht van 3MADE BV onder de Overeenkomst of deze handelsvoorwaarden, ingeval de Klant de goederen niet binnen 24 uur terugbezorgt, zullen 3MADE BV en/of haar aangestelden gerechtigd zijn om de lokalen waar de goederen zich bevinden te betreden om de goederen terug in bezit te nemen. De Klant dient hiertoe zijn medewerking te verlenen.

  Artikel 5 – Adviezen en gegevens

  1.     Adviezen worden naar beste kennis van zaken gegeven. 3MADE BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (mondelinge of schriftelijk) gegeven adviezen.

  2.     Adviezen gegeven door 3MADE BV kunnen de Klant nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek met betrekking tot de geschiktheid van de goederen met het door de Klant beoogde doel. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent de samenstelling van goederen en toepassingsmogelijkheden.

   

  Artikel 6 – Facturen en Betaling 

  1.     Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij schriftelijk een betalingstermijn wordt overeengekomen.

  2.     Alle bedragen verschuldigd aan 3MADE BV moeten volledig zonder aftrek, korting of verrekening  geschieden door storting of overmaking op een door 3MADE BV aangegeven rekening. De Klant kan geen enkele compensatie, tegenvordering of retentierecht inroepen tegen 3MADE BV, hetzij op grond van contractbreuk, fout, schending van wettelijke verplichtingen of welke andere reden dan ook aanvoeren om een uitstel van betaling voor het geheel of een deel van dat bedrag te rechtvaardigen.

  3.     Indien betalingstermijnen werden toegestaan, vervallen deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling door het enkele feit van het niet respecteren van een tussentijdse vervaldag of termijn, en wordt het integrale saldo onmiddellijk verschuldigd, verhoogd met de toepasselijke nalatigheidsinteresten en kosten.

  4.     Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 werkdagen volgend op de factuurdatum schriftelijk per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht van 3MADE BV om ontvankelijk te zijn. De betwisting door de Klant van enige factuur of enig deel daarvan, om welke reden ook, geeft de Klant niet het recht om de betaling van de vervallen facturen in te houden, zelfs niet gedeeltelijk.

  5.     In geval de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de Klant nalatigheidsinteresten verschuldigd aan de bijzondere interestvoet bepaald in Artikel 5 van de Belgische Wet van 2 augustus

  2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties over het verschuldigde bedrag zonder dat hiervoor enige in gebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, evenals zal hij een forfaitair schadebedrag van 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 200 euro, verschuldigd zijn, onverminderd het recht van 3MADE BV op volledige schadevergoeding.

  Alle gerechtskosten en buitengerechtelijke kosten van 3MADE BV, waaronder begrepen kosten van interne en externe adviezen, die voor 3MADE BV voortvloeien uit het niet nakomen door de Klant van enige (betaling)verplichting, zijn voor rekening van de Klant.

  Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

  6.     Wissels, cheques, cessie, betaling door derden of kredietverlening brengen geen schuldvernieuwing teweeg, noch enige wijziging aan de bepalingen van de Overeenkomst.

  7.     Facturen die minder dan 50 euro bedragen, zullen automatisch verhoogd worden met 5 euro administratiekosten.

   

  Artikel 7 – Aansprakelijkheid 

  1.     3MADE BV is slechts aansprakelijk voor de door haar contractbreuk (inclusief zware fout) of onrechtmatige daad veroorzaakte en door de Klant rechtstreeks geleden schade, ten belope van maximaal de prijs die door de Klant betaald werd voor de goederen of diensten (inclusief verhuur) die aanleiding hebben gegeven tot de schade. Iedere andere aansprakelijkheid van 3MADE BV is uitdrukkelijk uitgesloten, daaronder onder meer inbegrepen indirecte of bijzondere schade, schade wegens gederfde winst, verlies van contracten, goodwill of aantasting van reputatie, beschadiging of vernietiging van data, of enige andere vorm van “lucrum cessans” of gevolgschade van welke aard dan ook, ongeacht hoe zulke schade of verlies is ontstaan en ongeacht of ze haar oorsprong vindt in of veroorzaakt is door de contractbreuk (inclusief zware fout) of onrechtmatige daad.

  2.     De Klant vrijwaart 3MADE BV voor alle schade die 3MADE BV mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door 3MADE BV geleverde goederen of diensten, daaronder onder meer begrepen: aanspraken van derden (met inbegrip van werknemers van 3MADE BV) die schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van de Klant of van door hem ontstane onveilige situaties of als gevolg van een gebrek in door 3MADE BV geleverde producten of diensten die door de Klant werden gebruikt of gewijzigd onder toevoeging van of samen met andere producten of diensten.

  3.     Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande, erkent de Klant uitdrukkelijk dat 3MADE BV geen enkele verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot door de Klant of derden aangebrachte wijzigingen aan of oneigenlijk gebruik van het geleverde.

   

  Artikel 8 – Overmacht

  1.     Niettegenstaande enige strijdige bepaling in deze algemene handelsvoorwaarden, is 3MADE BV niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor enig verlies of schade die de Klant zou kunnen lijden als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van het feit dat de levering van goederen of diensten door 3MADE BV wordt gehinderd of vertraagd of onmogelijk, aanzienlijk moeilijker, kostelijker of onrendabel wordt gemaakt door omstandigheden of gebeurtenissen buiten de redelijke controle van 3MADE BV, waaronder (maar niet beperkt tot) heirkracht, oorlog, oproer, staking (inclusief binnen het bedrijf van 3MADE BV), lockout, handelsgeschillen of arbeidsoproer, ongeval, uitvallen van installaties of machines, brand, overstroming, storm, moeilijkheden of toegenomen kosten voor het vinden van arbeidskrachten, materiaal, grondstoffen of vervoer.

  2.     Zolang de situatie van overmacht aanhoudt, worden de verplichtingen van 3MADE BV opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 14 dagen, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat.

  3.     Indien 3MADE BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde en/of het nog uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.  Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

   

  Artikel 9 – Toepasselijk recht

  1.     Alle vragen en geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie, tenuitvoerlegging, uitvoering of beëindiging van deze algemene handelsvoorwaarden of enige offerte, bestelling, Overeenkomst daaronder zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De Klant erkent uitdrukkelijk de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen, België.  

  2.     Zonder afbreuk te doen aan enige andere bepaling van deze voorwaarden, zullen enige vorderingen van de Klant ontstaan uit of in verband met deze voorwaarden, of enige offerte, bestelling of Overeenkomst daaronder, in ieder geval verjaren na verloop van zes (6) maanden vanaf de datum van het vervullen van de levering en/of de dienst.

   

  Hoofdstuk II - Bijzondere Bepalingen van Toepassing op Verkoop, Aanneming, Verhuur, Diensten en Herstellingen

  Artikel 10 – Verkoop en aanneming

  1.     3MADE BV behoudt de volledige eigendom van de goederen tot de volledige en definitieve betaling van de overeengekomen prijs, zaakwaarvan, vermeerderd met eventuele transportkosten, belastingen, vaste vergoedingen en achterstallige interesten. Tot die tijd behoudt 3MADE BV het recht om volledige betaling te eisen, ongeacht de lopende deelbetalingen. Tot deze volledige en definitieve afrekening is het de Cliënt volledig verboden om de geleverde goederen te verkopen, te schenken, te leasen of te lenen, in onderpand te geven, te gebruiken voor hypothecaire doeleinden, of op enigerlei wijze te bezwaren, te verwerken of op te nemen in een onroerend goed, over te dragen of te gebruiken als inbreng, hetzij gratis, hetzij tegen een vergoeding. 3MADE BV en/of de door haar aangestelde personen hebben het recht om zich toegang te verschaffen tot de lokalen (van de Klant of van derden) waar de goederen zich bevinden om ze terug te nemen op basis van wat in dit artikel is vermeld indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt. De Klant zal op het eerste eenvoudige verzoek van 3MADE BV zijn volledige medewerking verlenen.

  2.     3MADE BV is niet aansprakelijk voor de gebreken die zichtbaar zijn en die de Klant zelf heeft of redelijkerwijze had kunnen waarnemen bij levering. Om ontvankelijk te zijn moeten klachten met betrekking tot zichtbare gebreken onmiddellijk binnen één (1) kalenderdag na levering, en in elk geval voor enig

  gebruik van de goederen, door de Klant schriftelijk gemeld te worden. Alle overige klachten met betrekking tot verkochte goederen dienen binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen na levering schriftelijk aan 3MADE BV te worden gemeld.

  3.     Bij opdrachten waar geheel of gedeeltelijk aanneming aan te pas komt, geschiedt de oplevering stilzwijgend wanneer geheel of gedeeltelijk geleverd en in dienst genomen wordt zonder voorbehoud, dan wel wanneer de Klant of derden zelf werkzaamheden verrichten aan de geleverde goederen of deze in bezit nemen zonder voorbehoud. De aanvaarding door oplevering dekt alle zichtbare gebreken. Gezien de aard van het werk en de activiteiten van 3MADE BV gebeurt de oplevering van aannemingswerken in één fase, die onmiddellijk en definitief is.

  4.     3MADE BV is slechts aansprakelijk voor zijn onderaannemer wanneer het een zuivere en rechtstreekse onderaanneming betreft. Van zodra 3MADE BV niet de vrije keuze van onderaannemer heeft, of van zodra tijdens de werken blijkt dat de Klant zich rechtstreeks tot de onderaannemer wendt, vervalt elke aansprakelijkheid van 3MADE BV desbetreffende, zodat eventuele navolgende facturatie uitsluitend als technische verwerking dient beschouwd te worden. De Klant kan het nakomen van zijn eigen verbintenissen ten overstaan van 3MADE BV niet afhankelijk stellen van stukken, gegevens of berekeningswijzen die te maken hebben met het contract van onderaanneming, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Klant staat in voor de plaats van levering en de nutsvoorzieningen (als daar zijn elektriciteit, water en verwarming).

  5.     Zonder afbreuk te doen aan enige andere bepaling van deze algemene handelsvoorwaarden, kan 3MADE BV nooit gehouden zijn tot meer dan datgene waartoe zijn leveranciers en onderaannemers ten opzichte van 3MADE BV gehouden zijn, of ten belope van waarborg die haar zelf werd verstrekt.

  6.     Bij verkoop van 2de handsartikelen geeft 3MADE BV geen enkele garantie op de goederen. De Klant koopt de goederen in de staat zoals ze zich bevinden, zonder enige aansprakelijkheid of garantie vanwege 3MADE BV.  

   

  Artikel 11 – Verhuur en diensten (afgewerkte producties)

  1.     Onder de Klant wordt mede verstaan “de huurder”; onder “verhuurder” wordt verstaan 3MADE BV.

  2.     Indien 3MADE BV haar leververplichtingen niet kan nakomen, om welke reden ook, zal 3MADE BV de Klant hiervan zo vlug mogelijk verwittigen en eventuele alternatieven voorstellen. Indien deze alternatieven niet worden aanvaard door de Klant, zal de Klant enkel het recht hebben de Overeenkomst te annuleren zonder enige kosten voor de Klant. Enige verdere aansprakelijkheid of schadevergoeding vanwege 3MADE BV is uitgesloten.

  3.     De gehuurde goederen blijven te allen tijde eigendom van 3MADE BV of, in voorkomend geval, van de met haar verbonden ondernemingen. De huurder zal de goederen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de goederen gefabriceerd zijn. De huurder garandeert de verhuurder bekend te zijn met de werking van de goederen. De huurder zal de goederen op een goede manier behandelen en zorg dragen voor een behoorlijke en veilige opslagplaats. 

  4.     De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van de gehuurde goederen totdat deze terug werden bezorgd in de magazijnen van 3MADE BV. De huurder zal enige schade aan of verlies van de gehuurde goederen onmiddellijk melden aan de verhuurder en zal deze goederen onmiddellijk teruggeven aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of vandalisme hiervan terstond aangifte doen bij de politie in de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden, dan wel het vandalisme werd aangericht, en een kopie van deze aangifte aan de verhuurder bezorgen. De huurder zal de verhuurder vergoeden voor de kosten van herstel of vervanging van de gehuurde goederen en voor het verlies van huuropbrengsten gedurende de periode vereist voor herstel of vervanging, in de mate dat dergelijke periode de overeengekomen huurperiode overschrijdt waarvoor door de huurder werd betaald. De huurder zal de goederen verzekeren gedurende de tijd dat deze goederen ter beschikking staan van de huurder tegen schade en verlies (inclusief diefstal). 3MADE BV is gerechtigd te allen tijde de polis en bewijs van betaling van de premies op te vragen. Indien de huurder geen afdoende verzekering onderschrijft (of er niet in slaagt om dit aan te tonen aan de verhuurder), of in geval de huurder de verhuurder daarom verzoekt, zal de verhuurder of om het

  even welke van de met hem verbonden ondernemingen een verzekering onderschrijven om de risico’s van accidentele schade aan, en verlies of diefstal van de gehuurde goederen te dekken, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de Bijzondere Voorwaarden “Accidentele Schade en Diefstal – Afstand van Verhaal”.  

  5.     De huurder is verantwoordelijk voor alle schade toegebracht aan derden door materialen van 3MADE BV ongeacht de staat ervan. De huurder zal zich verzekeren voor alle welkdanige schade veroorzaakt door eigen daad of gebreken in de materialen.

  6.     De huurder zal te allen tijde aan de verhuurder, dan wel een door de verhuurder gevolmachtigde toegang geven tot de gebouwen of erven waar de goederen zich bevinden, teneinde de aanwezigheid en/of toestand van de goederen te inspecteren. 3MADE BV is ten allen tijde gerechtigd om de goederen bij de huurder of diens houder weg te nemen indien de huurder zijn verplichtingen niet nakomt. De huurder dient hiertoe zijn medewerking te verlenen.

  7.     Alle gehuurde goederen zijn gekeurd volgens de Belgische wetgeving. De huurder zelf is verantwoordelijk voor alle nodige keuringen ter plaatse en alle vergunningen en/of toelatingen voor gebruik van gehuurde goederen.

  8.     De huurder dient zich er van te vergewissen dat de gehuurde goederen in goede conditie aan hem werden geleverd. Het aannemen van de goederen door de huurder of zijn vervoerder zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu of andere vorm van ontvangstbevestiging geldt als bewijs dat de zending compleet en uiterlijk in goede conditie is afgegeven.

  9.     Iedere storing aan de gehuurde goederen dient onverwijld schriftelijk gemeld te worden aan 3MADE BV op straffe van niet-ontvankelijkheid van de klacht. 

  10.  Alle goederen moeten in de originele staat teruggebracht worden: reparaties, verbouwingen of andere wijzigingen door de huurder of derden aangebracht aan de goederen zijn uitdrukkelijk verboden zonder de schriftelijke toestemming van de verhuurder, en alle eventuele hieruit ontstane schade en/of kosten zullen verhaald worden op de huurder.

  11.  Laattijdige retour van de gehuurde goederen wordt te allen tijde aangerekend en vermeerderd met de kosten die hieruit voortvloeien.   

  12.  Vervroegde retour van de goederen geeft geen aanleiding tot prijsreducties, de overeengekomen prijs voor de volledige huurperiode zal worden aangerekend.

  13.  De verhuurder is gerechtigd een waarborgsom van de huurder te eisen en behoudt zich het recht om vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en/of reiniging van de gehuurde goederen.

  14.  Bij afgewerkte producties (inclusief diensten en ter beschikking stellen van personeel door de verhuurder) gelden dezelfde voorwaarden als degene bepaald in dit Artikel 12.  Artikel 12 – Reparaties 

  1.     Door het indienen van een aanvraag voor een Return Merchandise Authorisation (RMA) verklaart de Klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden.  

  2.     Door het indienen van RMA aanvraag  gaat de Klant er mee akkoord dat een offertekost zal worden aangerekend, zelfs indien de Klant de opgemaakte offerte weigert.  

  3.     Alle gecommuniceerde termijnen voor herstelling en/of onderhoud zijn louter indicatief.

  4.     3MADE BV is niet verantwoordelijk voor oneigenlijke of niet-verpakte goederen en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van dergelijke nalatigheid. Wanneer de Klant de originele verpakking van de goederen niet gebruikt, neemt hij het risico van schade aan de goederen op zich tijdens de terugzending naar 3MADE BV.

  5.     Indien na ontvangst van het toestel voor herstelling en/of onderhoud blijkt dat er bijkomende verborgen of niet door de Klant gemelde gebreken zijn, zal 3MADE BV een nieuwe offerte opmaken en ter goedkeuring aan de Klant voorleggen.

  6.     Bij elke opdracht tot herstelling, aanpassing of onderhoud is de Klant verantwoordelijk voor de opslag van enige data dewelke zich op het toestel mogen bevinden. 3MADE BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of schade aan/van de data.

  7.     De teruggave van accessoires die niet op de RMA-toepassing zijn vermeld, kan niet worden geëist.

  8.     3MADE BV zal de door de Klant toevertrouwde materialen voor herstelling en/of onderhoud verzekeren tegen brand en diefstal, zolang deze in haar bezit zijn. Ieder andere aansprakelijkheid van 3MADE BV wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  9.     Voor toestellen onder garantie gelden de garantievoorwaarden van de fabrikant. Alle kosten voor reparaties en/of onderhoud uitgevoerd door 3MADE BV welke niet gedekt zijn onder de garantie van de fabrikant, worden door 3MADE BV aan de Klant gefactureerd. Toestellen waarvan de herstelling onder garantie gebeurt, zullen na herstelling worden teruggestuurd op kosten van 3MADE BV.

  10.  De afhaling of ontvangst van toestellen door de Klant of haar/zijn gevolmachtigde, geldt steeds als goedkeuring van de staat waarin zich het toestel bevindt.

  11.  Indien de Klant gedurende een periode van 1 maand na de herstelling en/of opmaak van de desbetreffende offerte, nalaat het toestel op te halen, is 3MADE BV gemachtigd om het toestel te verkopen, en al haar kosten af te trekken van de bekomen netto verkoopprijs (exclusief BTW) van het toestel. Het eventuele saldo zal worden gestort op een door de Klant aan te duiden bankrekening.

  12.  Op reparaties uitgevoerd door 3MADE BV geldt een garantieperiode van 3 maanden, met dien verstande dat de garantie beperkt is tot de gebruikte onderdelen en uitgevoerde werken.